Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice - 25 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/15/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Warunki Zamówienia dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1

 • ul. Warszawska – budynek nr 2 Qco=130 kW, Qcwu = 70kW
 • ul. Warszawska budynek 1B, 1CQco= 135 kW, Qcwu = 45 kW
 • ul. Kozielska (budynek G na Os. Bursztynowym) Qco= 30 kW, Qcwu = 35 kW
 • ul. Poezji – działka nr 866Qco= 180 kW, Qcwu= 70 kW
 • ul. Wolności 2-10Qco=120 kW, Qcwu = 45 kW
 • ul. Syriusza 18Qco = 250 kWQcwu = 120 kW
 • ul. Syriusza 20Qco = 150 kWQcwu = 100 kW
 • ul. Syriusza 26Qco = 130 kWQcwu = 80 kW
 • ul. Lubliniecka (budynek nr 1 na Osiedlu Paryskim) Q = 203 kW – logotermy
 • ul. Lubliniecka (budynek nr 2 na Osiedlu Paryskim) Q = 203 kW – logotermy
 • ul. Lubliniecka (budynek nr 3 na Osiedlu Paryskim) Q = 203 kW – logotermy

zakres 2

 • ul. Derkacza 6Qco=130 kW, Qcwu = 100 kW
 • ul. Bekasa 17Qco=140 kW, Qcwu = 100 kW
 • ul. Biegusa (etap I)Qco= 120 kW, Qcwu = 116 kW
 • ul. Drzymały 4-10Qco= 100 kW, Qcwu = 50 kW
 • ul. Drzymały 12-18Qco= 100 kW, Qcwu = 50 kW
 • ul. Skarbnika 18-26Qco= 150 kW, Qcwu = 75 kW
 • ul. Skarbnika 28-30 Qco= 75 kW, Qcwu = 40 kW
 • ul. Korczoka 20-26Qco= 100 kW, Qcwu = 50kW
 • ul. Lipowa 25Qco= 35 kW
 • ul. Świętojańska 25 aQco=55 kW
 • ul. Świętojańska 27Qco=50 kW
 • ul. Tylna 20Qco=40 kW
 • ul. Tylna 20abQco=40 kW
 • ul. Tylna 20cdQco=40 kW

 

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

14 marca 2018 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

14 marca 2018 r. o godz. 10:00.  

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakres 1

Do 31.08.2018 r - Zad. 4

Do 31.10.2018 r. - Zad 1;5;6;7;8

Do 30.11.2018 r. - Zad 3;9;10;11

Do 31.12.2018 r. - Zad 2

Zakres 2

Do 31.10.2018 r. - Zad. 12;13;23;24;25

Do 30.11.2018 r. - Zad 15;16;17;18;19;20;21;22

Do 20.12.2018 r - Zad 14

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 % ;    ocena techniczna    -  30 %                                                                                                                                                                                      

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                      tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Małgorzata Zarzycka                              tel. 32 33-50-236  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl