Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice - 3 zadania inwestycyjne.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/46/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wg pon:

Zadanie nr 1 – Wykonanie sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Partyzantów, Batorego, Marksa, Wieniawskiego w Gliwicach – Łabędach, etap IIB,

Zadanie nr 2 – Wykonanie sieci ciepłowniczej  w rejonie ulic Galaktyki i Syriusza – etap I,

zadanie nr 3 – Wykonanie sieci ciepłowniczej na osiedlu Paryskie przy ulicy Lublinieckiej – etap I.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

24 maja 2017 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

24 maja 2017 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminep PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie 1 - 9.000,00 zł / dziewięć tysięcy złotych/

Zadanie 2 – 6.000,00 zł / sześć tysięcy złotych/

Zadanie 3 – 4.500,00 zł / cztery tysiące pięćset złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1.

 –   dostawa materiałów preizolowanych i rozpoczęcie robót:     15.06.2017 r.,

                                   lub po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

–   roboty montażowe i uruchomienie sieci:                               31.10.2017 r.,

 –   odtworzenie i uporządkowanie terenu, zakończenie całości: 30.11.2017 r.

Zadanie nr 2.

 –   dostawa materiałów preizolowanych i rozpoczęcie robót:     15.06.2017 r.,

                                   lub po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

–   roboty montażowe i uruchomienie sieci:                               16.08.2017 r.,

 –   odtworzenie i uporządkowanie terenu, zakończenie całości: 31.08.2017 r.

Zadanie nr 3.

  –   dostawa materiałów preizolowanych i rozpoczęcie robót:     15.06.2017 r.,

                                   lub po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

–   roboty montażowe i uruchomienie sieci:                               16.08.2017 r.,

 –   uporządkowanie terenu, zakończenie całości:                     31.08.2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %                                                                                                                                     ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk                          tel. 32-335-0-209  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. 32-335-0-104        (w zakresie formalnym).       

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl