Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice - 4 zadania inwestycyjne.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/62/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  przyłaczy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do obiektów na terenie miasta Gliwice:

Zadanie nr 1 Budynki mieszkalne przy ul. Jagiellońskiej 17, Jagiellońskiej 19a oraz Szarej 2

Zadanie nr 2 Budynki  mieszkalne przy ul. Dolnej Wsi 2a, ul. Zygmunta Starego 34

Zadanie nr 3 Budynki mieszkalne przy ul. Jana Śliwki 38, 40, 44, 52, 54

Zadanie nr 4 Pawilon handlowy przy ul. Toszeckiej 102

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

25 lipca  2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

25 lipca 2018 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1 – 3.500,00 /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/

Zadanie nr 2 – nie wymagane

Zadanie nr 3 -  3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/

Zadanie nr 4 – nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin przekazania frontu robót wykonawcy dla wszystkich zadań:

Zadanie nr 1

- termin zakończenia zadania:                                                    31.10.2018 r.

Zadanie nr 2

- termin zakończenia zadania:                                                    31.10.2018 r.

Zadanie nr 3

- termin wykonania robót montażowych na terenie szkoły:            28.09.2018 r.

- termin zakończenia zadania:                                                    15.10.2018 r.

Zadanie nr 4                 

- termin zakończenia całości zadania:                                        31.08.2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 % ; ocena techniczna    -  20 %                                                                                      

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 33 50 236                     (w zakresie merytorycznym, zadania nr 1, 2)

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 33 50 209                       (w zakresie merytorycznym, zadania nr 3, 4)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104       (w zakresie formalnym)

 

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl