Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice - 5 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/7/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem przetargu jest budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice - 5 zadan inwestycyjnych

  • zadanie nr 1 – w rejonie ulic Marksa, Wolności w Gliwicach – Łabędach, etap IIIA,
  • zadanie nr 2 – w rejonie ulicy Poezji, podłączenie nowobudowanego budynku,
  • zadanie nr 3 – w rejonie ulicy św. Michała 21-25,
  • zadanie nr 4 – w rejonie ulicy Żeromskiego 58 a-f,
  • zadanie nr 5 – w rejonie ulic Chorzowska, Towarowa wraz z przyłączami do budynków firmy Ichemad Profarb przy ul. Chorzowskiej 117 oraz budynków  Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 5.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

14  luty 2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

14  luty 2018 r. o godz. 11:30 

Świetlica PEC-Gliwice Sp. z o.o. pok. 113

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Zad.2 – nie wymagane

Zad.3 – nie wymagane

zad.4 –   1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100 zł)

Zad.5 – 50 000,00 zł )słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł )

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1 – termim całości wykonania:     15 lipiec 2018 r.

Zadanie nr 2 – termin całości wykonania:      15 lipiec 2018 r.

Zadanie nr 3 – termin całości wykonania:      30 czerwiec 2018 r.

Zadanie nr 4 – termin całości wykonania:      30 czerwiec 2018 r.

Zadanie nr 5 – termin uruchomienia:              31 październik 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  - 80 %

ocena techniczna  - 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk                  tel. 32-335-0-209        (w zakresie merytorycznym, zadania nr 1 i 2)

Małgorzata Zarzycka               tel. 3233-5-0-236      (w zakresie merytorycznym, zadania nr 3,4,5)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. 32-335-0-104        (w zakresie formalnym).

OPIS:

dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

warunkiem udziału w postepowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres: dz@pec.gliwice.pl