Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/18/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 7 zadań inwestycyjnych polegających na realizacji podziemnej sieci cieplnej z elementów preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie nr 1. Sieci ciepłowniczej  w rejonie ulicy Syriusza - etap II.

Zadanie nr 2. Przyłącza sieci  ciepłowniczej do budynku przy ulicy Partyzantów 24-28.

Zadanie nr 3.Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków na powstającym Osiedlu Centrum 50+ przy ulicy Warszawskiej.

Zadanie nr 4.Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Korczoka
20-26.

Zadanie nr 5.Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku G na Osiedlu Bursztynowe przy ulicy Kozielskiej.

Zadanie nr 6.Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku Uszczyka 39a.

Zadanie nr 7.Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Horsta Bieńka 4 i 5.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

15 marca  2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

15 marca 2018 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zad.1 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zad.2 – 2 500,00 zł

Zad.3 – 2 500,00 zł

zad.4, 5, 6  –   nie wymagane

Zad.7 – 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1:

- termin wykonania robót montażowych:10 sierpień 2018 r.

- termin wykonania odtworzenia ternu: 31 sierpień 2018 r.

Zadanie nr 2:

- termin wykonania robót montażowych:30 lipiec 2018 r.

- termin wykonania odtworzenia ternu:16 sierpień 2018 r.

Zadanie nr 3:

- etap 1 - termin realizacji:31 lipiec 2018 r.

- etap 2 - termin realizacji:30 kwiecień 2019 r.

Zadanie nr 4:

- termin wykonania robót montażowych:30 lipiec 2018 r.

- termin wykonania odtworzenia ternu:16 sierpień 2018 r.

Zadanie nr 5:

- termin wykonania robót montażowych i odtworzeniowych:30 lipiec 2018 r.

Zadanie nr 6:

- termin wykonania robót montażowych i odtworzeniowych:30 lipiec 2018 r.

Zadanie nr 7:

- termin wykonania robót montażowych i odtworzeniowych:16 sierpień 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %; ocena techniczna    -  20%                                                                                

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 33 50 209          (w zakresie merytorycznym, zadania nr 1, 2, 6)

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 33 50 236        (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 4)

Klaudia Buchta, tel. 32 33 50 208                (w zakresie merytorycznym, zadanie nr 5)

Agnieszka Krztoń, tel. 32 33 50 210             (w zakresie merytorycznym, zadania nr 3, 7)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl