Budowa sieci cieplnych na terenie miasta Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/55/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 7 zadań inwestycyjnych polegających na realizacji podziemnej sieci cieplnej z elementów preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie 1 Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Stabika, działka nr ewid. 712.

Zadanie 2 Budynek mieszkalny wielorodzinny w budowie przy ul. Biegusa, działka nr ewid. 75/1.

Zadanie 3 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 25.

Zadanie 4 Pawilony handlowe przy ul. Poezji, działka nr ewid. 857/1.                               

Zadanie 5 Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Bronisławy 8-10, Bronisławy 12 i  Czarnieckiego 1.

Zadanie 6 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chorzowskiej 10.

Zadanie 7 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrzei 7.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

02 lipca  2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

02 lipca 2018 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1 – 2.000,00 /słownie: dwa tysiące złotych/

Zadanie nr 2 – 10.000,00 /słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 3 -  2.500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/

Zadanie nr 4 – nie wymagane

Zadanie nr 5 – 3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/

Zadanie nr 7 i 8 – nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin przekazania frontu robót wykonawcy dla wszystkich zadań:  lipiec 2018 r. 

Zad 1

- termin zakończenia zadania: 31.08.2018 r.

Zad 2

- termin wykonania robót montażowych:30.11.2018 r.

- termin zakończenia zadania: 31.12.2018 r.

Zad 3

- termin wykonania robót montażowych na terenie szkoły: 31.08.2018 r.

- termin zakończenia zadania: 31.10.2018 r.

Zad 4                            

- termin zakończenia zadania: 20.08. 2018 r.

Zad 5

- termin wykonania robót montażowych: 30.09.2018 r.

- termin zakończenia zadania:31.10.2018 r.

Zad 6

- termin zakończenia zadania:30.09.2018 r.

Zad 7                                     

- termin zakończenia zadania: 30.09.2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %   ocena techniczna    -  20 %                                                                            

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 33 50 209           (w zakresie merytorycznym, zadania nr 4)

Klaudia Buchta, tel. 32 33 50 208                 (w zakresie merytorycznym, zadań nr 7)

Agnieszka Krztoń, tel. 32 33 50 210              (w zakresie merytorycznym, zadania nr 3, 5, 6)

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 33 50 236          (w zakresie merytorycznym, zadania nr 1 i 2)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104   (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl