Budowę przyłączy sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/44/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 6 zadań inwestycyjnych polegających na realizacji podziemnej sieci cieplnej z elementów preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie 1. Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Góry Chełmskiej 2 w Gliwicach

Zadanie 2. Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Styczyńskiego 42 w Gliwicach

Zadanie 3. Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Kaszubskiej 30 w Gliwicach

Zadanie 4 . Przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Wolności 2-10  i Wolności 32-44 
w Gliwicach

Zadanie 5. Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Lipowej 30-32 w Gliwicach

Zadanie 6. Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ulicy Nowy Świat 59 w Gliwicach

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

04 czerwca  2018 r. do godz. 11:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

04 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.  

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin przekazania frontu robót wykonawcy dla wszystkich zadań podyktowany jest dostawą preizolacji, przewidywaną na przełom czerwca/lipca 2018 r. 

zadania 1 ÷ 5 - 30 sierpnia 2018 r.

zadanie 6 - 16 lipca 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %  ; ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta, tel. 32 33 50 208                 (w zakresie merytorycznym, zadań nr 1 i 2)

Małgorzata Zarzycka, tel. 32 3350 236          (w zakresie merytorycznym, zadania nr 3)

Rafał Piernikarczyk, tel. 32 33 50 209            (w zakresie merytorycznym, zadania nr 4)

Agnieszka Krztoń tel. 32 3350 210                (w zakresie merytorycznym, zadania nr 5 i 6)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104       (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl