Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/53/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe do pobrania bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1.

Dostawa 546 kompletnych ciepłomierzy składanych, rozłącznych każdy ciepłomierz zaopatrzony w przelicznik, ultradźwiękowy przetwornik przepływu, czujniki temperatur i niezbędne przewody zapewniające właściwą prace każdego z ciepłomierzy. Szczegółowe parametry techniczne zamawianych urządzeń pozycja 1 do 13 w załączniku nr 1 (formularz techniczny do zamówienia na dostawę ciepłomierzy składanych).

Wymaga się aby każdy ciepłomierz dostarczony w dostawach w roku 2017 posiadał znak CE oraz MID z 2017 roku, natomiast urządzenia dostarczone w 2018 roku znak CE oraz MID z 2018 roku. Liczniki oraz moduły radiowe muszą być wyposażone w baterie wyprodukowane w roku realizacji danej dostawy.

Zadanie nr 2.

Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych przeznaczonych do wody ciepłej.

Szczegółowe parametry techniczne zamawianych urządzeń są zawarte w pozycjach od 1 do 8 załącznika nr 2 (formularz techniczny do zamówienia na dostawę wodomierzy).

Wymaga się aby każdy wodomierz dostarczony w dostawach w roku 2017 posiadał  znak CE oraz MID z 2017 roku, natomiast urządzenia dostarczone w 2018 roku znak CE oraz MID z 2018 roku.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert wstępnych:

31 maja 2017 r. do godz. 15:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

etap I - otwarcie ofert niejawne

TRYB PRZETARGU: Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem organizowane wg procedur określonych regulaminem PEC- Gliwice Sp. z o.o.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Etapami do 30 lipca 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

etap II - cena  (netto) -  90%

            - gwarancja –  10%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Aleksander Sokoliński               tel. (32) 335- 02-03  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak   tel. (32) 335-01-04  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się według procedur określonych w dwóch etapach.

ETAP nr I

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oferty wstępnej.

Do udziału w kolejnym etapie (negocjacjach) zostaną zaproszeni wszyscy oferenci spełniający wymogi  Warunków Zamówienia.

ETAP nr II

Negocjacje cenowe z zaproszonymi oferentami i złożenie oferty ostatecznej określającej jednostkowe ceny dostawy. Zamawiający ma prawo przeprowadzić dwukrotne negocjacje  cenowe.

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      
  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadania

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl