dostawa roztworu mocznika 40%

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/92/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworu mocznika 40%.

Dostarczany wyrób musi spełniać wymogi polskich norm / warunków technicznych oraz obowiązujących przepisów.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

14 listopada 2018 r. do godz. 1200   16 listopada 2018 r. do godz. 1200

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

14 listopada 2018 r. o godz. 1215   16 listopada 2018 r. o godz. 1230

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 1 stycznia 2019 r. roku do 31 grudnia 2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Krzysztof Graf   tel. 32 335 0 109 (w zakresie merytorycznym)

Jacek Rysz         tel. 32 335 0 196 (w zakresie merytorycznym).    

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl