Remont części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 2.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/9/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Warunki Zamówienia dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

Dokumentację techniczną /rysunki wykonawcze (ekrany, grodzie z ekranem krótkim bocznym, pęczki konwekcyjne, rozgięcia pod dysze ofa i lance wtryskowe, lej żużlowy, odżużlacz, palniki)/ otrzymują wykonawcy podczas wizji lokalnej.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu części ciśnieniowej  kotła WP-70 nr 2                 w PEC- Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

06 marca 2018 r. do godz. 9:30   09 marca 2018 r godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

06 marca 2018 r.  o godz. 10:00.   09 marca 2018 r godz. 11:30

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

50.000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac – 20 marca 2018 r.

Zakończenie prac – 15 listopada 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)  - 80 %

gwarancja   -   10 %

zastosowanie szczelnych membranowych ekranów  -  10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski                 tel. (32) 335-0-108(w zakresie merytorycznym)

Grzegorz Zawierucha                 tel. (32) 335-0-150(w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel.  (32) 335-0-104(w zakresie formalnym).

OPIS:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Warunkiem udziału w postepowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ oraz uczestnictwo  w wizji lokalnej w dniu 20.02.2018r.  godz.:10.00 (zebranie w pokoju nr 113 Budynku Dyrekcji ).

Pobranie Warunków zamówienia należy zgłosić na adres: dz@pec.gliwice.pl