Remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 1.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/54/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały do pobrania bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu  fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 1. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie remontu zgodnie z dokumentacją.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

09 czerwca 2017 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

09 czerwca 2017 r. o godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych / 00 gr.)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektu   do 17.07.2017 r.

Zatwierdzenie projektu przez inwestora do 20.07.2017 r.

Wykonanie robót na obiekcie: do 15.09.2017 r.

Uruchomienie, ruch próbny oraz całkowite zakończenie prac: do 25.11.2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  netto -   100 %                                                                                                                                 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Krzysztof Szaliński                 tel. 505 062989         (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak tel. 32/335-0-104      (w zakresie formalnym). 

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.   

Oferent zobowiązany jest do udziału w wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. Termin  wizji lokalnej wyznacza się na dzień 2.06.2017 r. godzina 10.00 - zbiórka oferentów na portierni głównej przedsiębiorstwa.   

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl