Remont mostu odżużlania kotłowni WP-70

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/45/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:  

Materiały przetargowe do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu mostu odżużlania kotłowni WP-70 w oparciu o projekt. 

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

18 maja 2017 r. do godz. 9:30.

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

18 maja 2017 r. o godz. 10:00.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminep PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

28.000,00 zł /dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy od  22.05.2017 r.

Zakończenie prac – do 15.09.2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   90 %

gwarancja – 10 %                                                                                                                                 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski                        tel. (32) 335-0-108 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak          tel. (32) 335-0-104     (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl