Remont podajników ślimakowych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/57/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu:

1. Demontażu zużytych wałów ślimakowych na trzech podajnikach węgla kotła WP-70 nr 2

2. Wykonaniu nowych wałów wg załączonego rysunku - pozycje wg tabeli od 1 do 6.

3. Dostarczeniu i montażu nowych wałów

4. Uruchomieniu

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

09 lipca  2018 r. do godz. 9:30

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

09 lipca 2018 r. o godz. 10:00.  

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 15 października 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   90 %                                                                                                                                gwarancja    -  10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski  tel. 32 335 0 108 (w zakresie merytorycznym)

Damian Dzierzenga       tel. 32 335 0 159 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104 (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl