Remont pomieszczenia do spożywania posiłków na terenie Ciepłowni PEC – Gliwice Sp. z o.o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/44/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu pomieszczenia do spożywania posiłków dla  Działu AKPiA na terenie  Ciepłowni PEC Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach zgodnie  z dokumentacją techniczną  i Warunkami Zamówienia.
 
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

15 maja 2017 r. do godz. 9:30.

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

15 maja 2017 r. o godz. 10:00.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminep Pec-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakończenie prac – do 1 września 2017 roku.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  netto -   100 %                                                                                                                                 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Krzysztof Szaliński   tel. 323350205 (w zakresie merytorycznym);

Andrzej Surmacz      tel. 323350204 (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak   tel. 32 335 01 04 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl