Remont sieci cieplnej W.P. w rejonie ul. Kozielska w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/66/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu sieci W.P. w rejonie ul. Kozielskiej w  Gliwicach zgodnie z dokumentacją techniczną.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

12 czerwca 2017 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

12 czerwca 2017 r.  o godz. 11:30

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

5.000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych /

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia robót, przygotowanie terenu, wykopy

- 20.06.2017r.

Wykonanie robót związanych z wyłączeniem i włączeniem sieci

- 03÷06.07.2017r.

Zakończenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do

- 07.08.2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena ( netto)  - 80%     

ocena techniczna – 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Piotr Lemczak                                  tel. (32) 335-02- 26   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak         tel. (32) 335-01- 04   (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.  

Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl