Remont sieci cieplnych W.P. 3 zadania remontowe na terenie miasta Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/40/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 3 zadań remontowych, zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną.

Zadanie 1 Remont sieci cieplnej w rejonie ul. Czapli.

Zadanie 2 Remont sieci cieplnej w rejonie ul. Wiejskiej.

Zadanie 3 Remont sieci cieplnej w rejonie ul. Cichociemnych 11 (dawna Zubrzyckiego 11).

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

04 czerwca  2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

04 czerwca 2018 r. o godz. 11:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1 i 3 – 10.000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 2 – 5.000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1

- rozpoczęcie robót technologicznych – 09.07.2018r.

- termin zakończenia zadania robót technologicznych zasypanie rurociągów: 31.08.2018 r.

- zakończenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem- 14.09.2018r.

 

Zadanie 2

- rozpoczęcie robót technologicznych – 02.07.2018 r.

- zakończenie spawania zamknięcie rurociągów z zastrzeżeniem, że przerwa w dostawie ciepła do    odbiorców os. Waryńskiego potrwa od godziny 7.00 do 13.00 dnia następnego w terminie do: 31.07.2018r.

- zakończenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem – 17.08.2018r.

 

Zadanie 3

- rozpoczęcie robót technologicznych  - 09.07.2018r.                                      

- zakończenie spawania zamknięcie rurociągów – 25.07.2018r.

- zakończenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem – 31.07.2018r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %                                                                                                                                                                             ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zygmunt Maciejowski tel.:                (32) 335-0- 124          (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel.:    (32) 335-0- 104          (w zakresie formalnym).

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych  na zadanie nr 2 (ul. Wiejska) i częściową ofertę łączną na zadania 1 i 3 (ul. Czapli i ul. Cichociemnych).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl