Remont sieci ciepłowniczych i instalacji wysokich parametrów – 2 zadania remontowe na terenie miasta Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/25/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1 - Remont sieci W.P. 2xDn 400 w rejonie ul. Andromedy os. Kopernika Gliwice

Zadanie 2 - Remont armatury w komorze przy ul. Perseusza os. Kopernika Gliwice

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

12 kwietnia  2018 r. do godz. 11:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

12 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30.  

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zadanie nr 1 – 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 2 – 1.500,00 zł /tysiąc pięćset złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1

Termin rozpoczęcia robót, przygotowanie terenu, wykopy – 04.05.2018r.

Rozpoczęcie robót technologicznych – 07.05.2018r.

Zakończenie spawania, połączenie rurociągów z zastrzeżeniem, że okres przerwy w dostawie ciepła nie przekroczy 2 dni w terminie do – 11.06.2018r.

Zakończenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do – 15.06.2018r.

Zadanie 2

Termin rozpoczęcia robót, przygotowanie terenu, wykopy – 04.05.2018r.

Rozpoczęcie robót technologicznych – 04.05.2018r.

Zakończenie spawania, połączenie rurociągów z zastrzeżeniem, że okres przerwy w dostawie ciepła nie przekroczy 24 godzin w terminie do – 28.05.2018r.

Zakończenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem do – 30.05.2018r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %  ;  ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zygmunt Maciejowski             tel. (32) 335-0- 124       (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0- 104       (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ oraz  uczestnictwo w wizji lokalnej w dniu 04.04.2018r godz. 10:00. Spotkanie w terenie – dot. tylko zadania nr 2.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl