SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW MARKI FORD TRANSIT CONNECT TDCI - 6 SZT.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji

Nr postępowania

licytacyjnego

Nazwa

Nr rejestracyjny

Rok prod.

Stan licznika*

Cena wywoławcza

netto zł

 

Postąpienie

1

Ford Transit Connect TDCI

SG16562

2007

101979

8 100,00

100

2

Ford Transit Connect TDCI

SG16563

2007

116587

7 200,00

100

3

Ford Transit Connect TDCI

SG16564

2007

72703

7 500,00

100

4

Ford Transit Connect TDCI

SG16565

2007

57511

8 900,00

100

5

Ford Transit Connect TDCI

SG16566

2007

80270

8 500,00

100

6

Ford Transit Connect TDCI

SG16567

2007

59858

8 800,00

100

*stn licznika na dzień 13.04.2017 r. / może ulec zmianie do dnia licytacji/.                                                                                       

Do wylicytowanej ceny auta należy doliczyć podatek VAT - 23%.

Na każde sprzedawane auto odbędzie się osobne postępowanie licytacyjne.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja  2017 r. o godz. 10:00

Opis techniczny wraz z dokumentacją fotograficzną dostępne na stronie internetowej   www.pec.qliwice.pl .

Osoby do kontaktu  w godz. 700 -1500

Jacek Rysz  tel. 32/3350196             

Krzysztof Graf  tel. 32/3350109

Renata Uramowska-Słuszniak tel. 32/3350104 w spawach formalnych     

Samochody  będą udostępnione do oglądania  w dniach  16-17 maja  2014 r.

w godz. 800  do 1000 oraz w dniu licytacji do godz. 1000

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

Postępowania licytacyjne nr 1 -6 

  • wpłata kwoty 1.000,00 zł daje uprawnienia do udziału w 1 postępowaniu licytacyjnym,
  • wpłata kwoty 2.000,00 zł daje uprawnienia do udziałuw 2 postępowaniach licytacyjnych,
  • wpłata kwoty 3.000,00 zł daje uprawnienia do udziału wdowolnej liczbie postępowań licytacyjnych.

na konto ING Bank Śląski o/Gliwice 90105012301000002261019190 do dnia  23.05.2017 r.

Na przelewie należy  wpisać adnotacje „ Postępowanie licytacyjne nr …. "  lub  „Udział w …….(wpisać ilość)   postępowaniach”

  • łożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości uczestnika przetargu, pisemnej informacji o numerze konta bankowego na które należy dokonać zwrotu wadium, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z KRS (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą), a w przypadku przedstawicieli firm nieposiadających upoważnienia wynikającego z dokumentów rejestrowych lub umowy spółki cywilnej odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia,

pozostałym uczestnikom-zwrócone po zakończeniu przetargu na konto wskazane przez wpłacającego.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

Płatności za wylicytowane auto należy dokonać na konto:

ING BSK O/Gliwice  88 1050 1230 1000 0002 0055 3956

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania  przyczyny.

Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

Aby odebrać wylicytowane auto należy:

  1. Dokonać wpłaty na konto PEC Gliwice Sp. z o.o. w terminie do 3 dni od daty licytacji.
  2. Podpisać Umowę, Oświadczenie OC
  3. Odebrać fakturę
  4. Na podstawie kopii faktury i pisemnego Oświadczenia Działu Księgowego PEC Gliwice Sp. z o.o. po spełnieniu wszystkich zobowiązań finansowo prawnych zostanie wydane auto. Wylicytowany samochód należy odebrać do 30 maja 2017 r.