Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PEC-Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/51/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe do pobrania bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności ubezpieczenia:

 1. budynków od wszystkich ryzyk,
 2. budowli od wszystkich ryzyk,
 3. maszyn, urządzeń, wyposażenia, mienia pracowniczego itp.- od wszystkich ryzyk,
 4. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 5. urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych,
 6. maszyn od awarii w następstwie wszystkich ryzyk,
 7. utraty zysku w następstwie awarii maszyn,
 8. utraty zysku w następstwie szkody objętej ochroną mienia od wszystkich ryzyk,
 9. odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy oraz wzór umowy generalnej stanowiące załączniki do WZ.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert wstępnych:  25 maja 2017 r. do godz. 12:00 

                                                        30 maja 2017 r. do godz. 14:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

etap I - otwarcie ofert niejawne

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem organizowane wg procedur określonych regulaminem PEC- Gliwice Sp. z o.o.

WADIUM:

10.000,00 zł / dziesięć tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 1.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

etap II

cena łączna ubezpieczenia      - 90%

warunki dodatkowe w tym klauzule dodatkowe - 10%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Wojciech Żukowski                          tel. (32) 743 91 37 lub 601 254 591

Beata Skiba                                      tel. (32) 335 01 45

w zakresie formalnym:          

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335 01 04

OPIS:
 •   Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się według procedur określonych w dwóch etapach.

ETAP nr I.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oferty wstępnej.

Do udziału w kolejnym etapie (negocjacjach) zostaną zaproszeni oferenci spełniający wszystkie wymogi  Warunków Zamówienia.

ETAP nr II.

Negocjacje cenowe z zaproszonymi oferentami i złożenie oferty ostatecznej.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl