Usługi chemicznego czyszczenia wymienników ciepła.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/57/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia PEC – Gliwice Sp. z o.o.  jest bieżące oczyszczanie powierzchni ogrzewalnych wymienników ciepła typu JAD 6/50, MDX oraz wymienników płytowych     o mocy od 0,1-5,0 MW.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

13 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

13 czerwca 2017 r.  o godz. 10:15

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/             

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od  01 lipca 2017 r. do   30 czerwca 2019 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena ( netto)  - 80%     

ocena techniczna – 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Piotr Lemczak                                  tel. (32) 335-02- 26   (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak         tel. (32) 335-01- 04   (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl