Usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty adaptacyjne dla przyszłych SWC PEC - Gliwice.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/55/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe do pobrania bezpłatnie ze strony www. pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnych robót remontowo - budowlanych oraz robót adaptacyjnych dla przyszłych SWC PEC- Gliwice Sp. z o.o.

Roboty te nie są objęte planowaniem rzeczowym, ponieważ zapotrzebowanie na nie pojawia się nagle; w czasie, miejscu i zakresie niedającym się wcześniej przewidzieć.

  Cechą charakterystyczną tych robót jest:

  • brak dokumentacji technicznej na roboty,
  • duże rozproszenie w terenie i czasie,
  • duża rozpiętość w zakresach i rodzajach robót,
  • potrzeba natychmiastowej interwencji remontowej w celu usunięcia zagrożeń BHP, zapobieżeniu pogłębieniu się stratlub wykonania robót adaptacyjnych budowlanych pomieszczeń przyszłych stacji wymienników ciepła, w oparciu o zachowanie obowiązujących przepisów i warunków technicznych,
  • potrzeba stosowania niekonwencjonalnych metod organizacji pracy.

Zamówienie dotyczy remontów budowlanych (awaryjnych) i adaptacyjnych robót budowlanych na obiektach ciepłowniczych takich jak :

  • stacje wymienników ciepła
  • komory c.o.
  • kanały c.o.
  • podpory
  • itp.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

13 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

13 czerwca 2017 r.  o godz. 10:30

Budynek Dyrekcji – świetlica pok. 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od  01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena ( wzorcowa)  - 80%

wiarygodność  techniczna – 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Piotr Lemczak                              tel. (32) 335-0- 226 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak       tel. (32) 335-0- 104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.   

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl