Usuwanie awarii technologicznych na sieciach ciepłowniczych ZC-4 na terenie Gliwic.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
Ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/52/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można  pobrać bezpłatnie ze strony www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje roboty remontowe polegające na usuwaniu:

  • awarii,
  • stanów awaryjnych,

na podziemnych sieciach ciepłowniczych o niskich i wysokich parametrach w zakresie średnic od Dn32 do Dn700,

dla sieci dwuprzewodowych ( c.o. ) kanałowych , preizolowanych i napowietrznych,

dla sieci czteroprzewodowych ( c.o. i c.c.w. ) kanałowych, preizolowanych i napowietrznych.

Na całość zamówienia składać się będą pojedyncze awaryjne remonty ( w zależności od aktualnych potrzeb, warunków pogodowych oraz ruchowych ) w następujących kategoriach:

  • Kat. A. zabezpieczenie doraźne mające na celu tymczasowe działania ( założenie obejm, spawy wzmacniające, łaty, wymiana króćców na sieci o długości do 1m,  pojedynczych kolan i armatury do Dn700),
  • Kat. B. wymiany skorodowanych odcinków sieci ciepłowniczych na nowe przy zachowaniu technologii jak dla rozwiązań docelowych ( pełne zachowanie rygorów technologicznych i odbiorowych ).

Na etapie opracowania warunków zamówienia nie jest możliwe określenie ilości
i rodzaju awarii, które mogą wystąpić w umownym okresie.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

02 lipca 2018 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

02 lipca 2018 r. o godz. 10:00.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)     - 80 %

wiarygodność techniczna - 20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zygmunt Maciejowski             tel. (32) 335-0- 124       (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0- 104       (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl