Utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie od 01.07. 2017 r. do 30.06. 2018 r. ciągu nawęglania KWK Sośnica - PEC Gliwice Sp. z o. o.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/68/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń ciągu nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice 

w dobrym stanie technicznym, zdolnym do ruchu i użytkowania.

    Dotyczy to następujących urządzeń:

  • taśmociągi;
  • zwałowarka obrotowo – szynowa ZOS 800-16;
  • urządzenia i instalacje elektryczne związane z ciągiem nawęglania KWK Sośnica – PEC Gliwice.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

20 czerwca  2017 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

20 czerwca 2017 r. o godz. 10:45

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

 5.000,00  zł /pięć tysięcy  złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipca 2017 r. – 30  czerwca 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)            -   95%

gwarancja                -   5 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zbigniew Superat         tel. (32) 335-0- 151/ 504 296 330    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.  

Oferent  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  wizji  lokalnej  (pod  rygorem odrzucenia oferty) w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 ÷ 13:30  uzgadniając  uprzednio termin z  przedstawicielami zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl