Utrzymanie ruchu oraz naprawy w terminie od 01.07. 2017 r. do 30.06. 2018 r. ELEKTROFILTRÓW: Kotłów WP -70 NR 1, 2, 3; Kotłów WR -25 NR 1, 3, 4

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/63/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Utrzymanieruchuzgodniezzałączonymharmonogramem okresowychprzeglądówizakresemczynnościkonserwacyjnychoraz:                                                      - usuwanie  nieprawidłowości  pracy  spowodowane  usterkami  mechanicznymi  wewnątrz    

  komory  elektrofiltru, 

- usuwanie nieprawidłowości w mocowaniu i zawieszeniach elektrod zbiorczych i ulotowych,

- bieżące naprawy elementów mechanicznych systemu odbioru pyłu spod lejów

  elektrofiltrów podczas pracy kotłowni   WP-70,  

            - konserwacja, naprawa  poręczy, podestów, drabinek, itp.

  • Konserwację, naprawęzespołówipodzespołów:

  elektrofiltry - zgodnie  z  kartą  remontową,

  urządzenia odbioru pyłu spod lejów elektrofiltrów w zakresie mechanicznym,

  zasuwy, wymiana uszczelek

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

20 czerwca  2017 r. do godz. 10:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

20 czerwca 2017 r.  godz. 10:15

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

  5.000,00 zł /pięć tysięcy  złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)   -   95%

gwarancja    -   5 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Zbigniew Superat         tel. (32) 335-0- 151/ 504 296 330    (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.  

Oferent  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  wizji  lokalnej  (pod  rygorem odrzucenia oferty) w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 ÷ 13:30  uzgadniając  uprzednio termin z  przedstawicielami zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl