Wykonanie czyszczenia absorberów IOS kotłów WR-25 i WP-70.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/46/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne  bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie I

Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni wewnętrznej absorberów AI, AII i AIII  IOS metodą hydrodynamiczną (planowane jest 6 czyszczeń w okresie trwania umowy,  maksymalny czas wykonania – 5 dni / absorber)   wraz z odbiorem powstałego  odpadu.

Zadanie II

Wykonanie mechanicznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni ścian oraz

 leja absorberów AI, AII i AIII IOS. ( sukcesywnie w miarę potrzeb, maksymalny czas

 wykonania – 6 godzin / absorber)

Zadanie III

Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni wewnętrznej absorbera AIV

 IOS metodą hydrodynamiczną (planowane jest 2 czyszczenia w okresie trwania 

 umowy, maksymalny czas wykonania – 10 dni / absorber)   wraz z odbiorem 

 powstałego odpadu.

Zadanie IV

Wykonanie mechanicznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni ścian oraz

 leja absorbera AIV IOS. ( sukcesywnie w miarę potrzeb, maksymalny czas

 wykonania – 12 godzin / absorber)

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

18 czerwca  2018 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od  01.07 2018 r. do 30.06.2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   100 % 

dla zadania I  –  cena jednego  czyszczenia hydrodynamicznego absorbera AI lub AII  lub AIII    wraz  z wywozem i utylizacją 40 Mg odpadu suchego.

dla zadania II  –  cena jednokrotnego czyszczenia mechanicznego absorbera  AI lub AII         lub  AIII  bez  odbioru  odpadu .  

          dla zadania III -  cena jednego  czyszczenia hydrodynamicznego absorbera AIV   wraz  z wywozem  i utylizacją   60 Mg odpadu suchego.

           dla zadania IV -  cena jednokrotnego czyszczenia mechanicznego absorbera AIV  bez     odbioru  odpadu.   

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                   tel. (32) 335-0-150           (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335-0- 104         (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ oraz uczestnictwo  w wizji lokalnej.     

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl