Wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki pyło-powietrznej z regulacją i kontrolą pracy kotłów.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/60/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki pyło-powietrznej wraz z regulacjąwyrównującąrozpływyna jednymkotletypuWP-70;
  2. Kontrolę pracy kotła WP-70 (sprawność wg PN-EN12952-15, określenieszczelnościobrotowegopodgrzewaczapowietrza i komorypaleniskowej wg ASME PTC 4.1) .
  3. Wykonanie pomiarów sprawnościowych wg PN-EN12952-15 kotła WR-25.
  4. Optymalizacja pracy kotła WP-70 pod kątem zawartości części palnych w żużlu i popiele.

W ofercie należy podać ceny jednostkowe odpowiednio za wykonanie prac określonych  jw.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

16 lipca 2018 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

16 lipca 2018 r. o godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

4.000,00 zł / cztery tysiące  złotych 0/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie 01 sierpnia 2018 r.

Zakończenie  31 lipiec 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  (netto) -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski                tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak    tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl