Wykonanie przyłączy sieci cieplnej na terenie miasta Gliwice – 10 zadań inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/60/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 10 przyłączy sieci cieplnej do nw. obiektów na terenie miasta Gliwice:

Zakres 1

  • budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Asnyka 36
  • budynki przy ul. Dzierżona 9, 19, 25

Zakres 2

  • budynek przy ul. Konarskiego 10
  • budynek przy ul. Wolskiego 10-14

Zakres 3

  • budynek przy ul. Grottgera 31
  • budynki przy ul. Toszeckiej 24-26, 28-30

Zakres 4

  • budynek przy ul. Świętojańskiej 18
  • budynek przy ul. Świętojańskiej 3
  • budynek przy ul. Świętojańskiej 15
  • budynki przy ul. Świętojańskiej 52 i 66
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

08 czerwca 2017 r. do godz. 9:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

08 czerwca 2017 r. o godz. 9:30. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

Zakres 1 – 9.500,00 zł /dziewięć tysięcy pięćset złotych/

Zakres 2 – nie wymagane

Zakres 3-  3.000,00 zł /trzy tysiące złotych/

Zakres 4-  4.000,00 zł /cztery tysiące złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1 – na terenie szkoły w zależności od udostępnienia frontu robót przez wykonawcę boiska i zagospodarowania terenu wokół szkoły, orientacyjne nie później niż do końca lipca 2017 r., na pozostałym odcinku do 1.09.2017 r.

Zadanie 3 – na terenie szkoły do 31.08.2017 r., na pozostałym odcinku w zależności od udostępnienia frontu robót przez budowę, nie później jak do 16.10.2017 r.

Wszystkie pozostałe zadania - 31.08.2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   80 %                                                                                                                                               ocena techniczna    -  20 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Agnieszka Krztoń                              tel. 32-335-0-210        (w zakresie merytorycznym)

Klaudia Buchta                                  tel. 32-335-0-208        (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak            tel. 32-335-0-104        (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.  

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl