Wykonanie remontu armatury wylotowej z kotłów WR-25.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/65/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu armatury wylotowej z kotłów WR-25 nr 1,2,3,4  zgodnie z  dokumentacją projektową.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

19 czerwca 2017 r. do godz. 9:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

7.000,00 zł /siedem tysięcy złotych 00/100/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  • rozpoczęcie prac - po podpisaniu umowy od 01.07.2017 r.
  • wykonanie remontu w zakresie części elektrycznej do30.08.2017 r.
  • wykonanie remontu w zakresie kotła WR-25 nr 3 – odbiór UDT,  przekazanie dokumentacji powykonawczej, uruchomienie do 15.09.2017 r.
  • zakończenie wszystkich prac na obiekcie, odbiór końcowy – do 30.06.2018 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   90 %

gwarancja – 10 %                                                                                                                                 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                        tel. 32-335-0-150        (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak          tel. 32-335-0-104            (w zakresie formalnym).

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.  

Nie dopuszcza się składania ofert cześciowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl