Wykonanie usługi czyszczenia kotłów.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/75/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały przetargowe dostępne  bezpłatnie na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Usługa składa się z pięciu zadań:

Zad. 1 Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni ogrzewalnej kotła WR-25 metodą strumieniowo-ścierną (raz w roku cztery kotły, maksymalny czas wykonania – 14 dni /kocioł).

Zad. 2 Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni ogrzewalnej oraz rurosuszarek kotła WP-70 metodą strumieniowo-ścierną (raz w roku trzy kotły, maksymalny czas wykonania – 14 dni /kocioł).

Zad. 3 Wykonanie czyszczenia pęczka konwekcyjnego II ciągu i podgrzewacza wody III ciągu kotła WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h/kocioł)

Zad. 4 Wykonanie czyszczenia całkowitej powierzchni ogrzewalnej kotła WR-25 przy pomocy sprężonego powietrza (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 48h/kocioł)

Zad. 5 Wykonanie czyszczenia pęczka konwekcyjnego, grodzi i rurosuszarek kotła WP-70  przy pomocy sprężonego powietrza   (częstotliwość wykonywania wg potrzeb Ciepłowni, maksymalny czas wykonania – 24h/kocioł)

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

06 lipca 2017 r. do godz. 10.00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115).

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

06 lipca 2017 r.  o godz. 10.30.

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113).

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15.000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 01 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto) -  100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Waldemar Dąbrowski                  tel. (32) 335-0-108           (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. (32) 335-0- 104         (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ. 

Dopuszcza się składanie oferty częściowej na poszczególne zadania.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl