Zabudowę systemu analitycznego i modelu określania wycieków wody sieciowej na sieciach ciepłowniczych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/11/2018
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Materiały dostępne bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem przetargu jest dostawa systemowego rozwiązania analitycznego i modelu monitorowania wybranych parametrów sieci magistralnych celem wykrywania drobnych nieszczelności. Równolegle należy opracować narzędzia umożliwiające aktualizowanie topologii sieci i zabudować model zastępczy  referencyjny dla typowych odcinków sieci pozwalających dokonywać określania potencjalnych źródeł nieszczelności sieci. Powstały system dozorowy należy udostępnić na wydzielonej indywidualnej maszynie wirtualnej w infrastrukturze wykonawcy. System dozorowy  należy zintegrować z funkcjonującą  platformą telemetryczną dostawcy, miedzy innymi przewidzieć  interfejsy danych z układów pomiarowo – rozliczeniowych, lokalizacyjnych  czy systemu alarmowego informującego użytkowników o występującej nieszczelności na wybranych sieciach.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

01 marca 2018 r. do godz. 15:00

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

etap I - otwarcie ofert niejawne

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem organizowane wg procedur określonych Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o.

WADIUM:

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 30.06.2019 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

etap II 

cena  (netto)  - 80 %

ocena techniczna przedstawianego systemu - 20%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Mirosław Wardal                           tel. (32) 335-0-203  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak       tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się według procedur określonych w dwóch etapach.

ETAP nr I

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oferty wstępnej.

Do udziału w kolejnym etapie ( negocjacjach ) zostaną zaproszeni oferenci spełniający wszystkie wymogi niniejszych Warunków Zamówienia jednak nie więcej niż 3 firmy. W przypadku złożenia większej liczby wniosków Zamawiający wybierze firmy z największym doświadczeniem ( z największą liczbą branżowych referencji ).

ETAP nr II

Negocjacje cenowe z zaproszonymi oferentami i złożenie oferty ostatecznej określającej cenę wykonania usługi.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ.      

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl