Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2022,556
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2022,556 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Informacja dla Odbiorców ciepła dot. ciepłej wody użytkowej

31.08.2023

W sytuacji pojawiających się na południu Polski, w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim, przypadków zakażeniami bakterią Legionella, informujemy i przypominamy o utrzymywaniu odpowiedniej profilaktyki czystości wody i prowadzeniu okresowych kontroli jakości wody, zgodnie z ogólnymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami jednostek sanitarnych i sanepidu, celem zapobieżenia powstawaniu i rozpowszechnianiu się bakterii, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo zakażenia.

Za jedne z podstawowych zagrożeń uznaje się bakterie Legionella, które rozwijają się w temperaturze 20-45°C. Problem nasila się szczególnie w „stojącej” wodzie.  Zachęcamy zatem do szerzenia informacji dla odbiorców ciepła, aby poza systemowymi, możliwymi przegrzewami instalacji odbiorczej ciepłej wody, dbać o stan sanitarny wylewek kranowych czy sitek prysznicowych, ale także stosować w razie konieczności dezynfekcje metodami chemicznymi lub fizycznymi. Ważne jest również upuszczanie wody po długotrwałym postoju ciepłej wody, w części baterii wodnej, prysznica i instalacji. Częstą praktyką odbiorców końcowych jest utrzymywanie stosunkowo niskich temperatur w instalacji ciepłej wody użytkowej, z zamysłem osiągania wymiernych oszczędności zużywanego ciepła do podgrzania wody, pociągając za sobą także korzyści ekonomiczne, ale należy liczyć się z ich pomniejszeniem o zwiększone wydatki na prowadzenie okresowych czynności kontrolnych i dezynfekcyjnych instalacji. Zwracamy uwagę, że utrzymywanie zaniżonych temperatur c.w.u., wymaga od administratora obiektu szczególnej uwagi i działań kontrolnych i profilaktycznych.

W zakresie pracy układów przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego, wykorzystujących pobrane ciepło na cele zarówno ogrzewcze budynku jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej, informujemy, że zgodnie z programem pracy miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o., temperatura wody sieciowej jest regulowana zgodnie z pokazaną, w dalszej części, krzywą grzewczą, gdzie wartości temperatur są uwarunkowane sytuacją pogodową – przede wszystkim średnią temperaturą zewnętrzną. Przy takim ukształtowaniu i parametryzacji krzywej grzewczej zauważa się, że układy ciepłej wody użytkowej mogą pracować w skali całego roku kalendarzowego, z utrzymywaniem temperatury na poziomie do 60°C, z uwarunkowaniem potrzeb odbiorców oraz możliwości technicznych układów i instalacji, gdzie możliwość dokonania procedury związanej z dezynfekcją w formie przegrzewów termicznych instalacji odbiorczych, przy wykorzystaniu zasobów miejskiego systemu ciepłowniczego, jest zagwarantowana przy utrzymywaniu się średnich temperatur zewnętrznych na poziomach poniżej 5°C, kiedy temperatury w systemie ciepłowniczym przekraczają wartości 70°C.

W przypadku zapotrzebowania do wykonania kontrolowanego przegrzewu instancji, wymagane jest poinformowanie wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z danego węzła cieplnego o planowanym wykonywaniu przegrzewu w konkretnym dniu i godzinach, przy konieczności otwarcia wszystkich wylewek z ciepłą wodą. Zużycie ciepła przy takich czynnościach rośnie w czasie trwania przegrzewu o 100%. Zachęcamy zarządców o rewizję oczekiwań dotyczących poziomu temperaturowego przygotowywanej ciepłej wody przez węzły cieplne. W przypadku chęci utrzymywania wyższych temperatur prosimy o wiadomość e-mailową na skrzynkę PEC-Gliwice Sp. z o.o.: sekretariat@pec.gliwice.pl. Dla określenia kosztu profilaktyki utrzymania instalacji wewnętrznej - wyjaśniamy: każde 5 stopni temperatury c.w.u. do góry to szacunkowo 20-30% zużycia ciepła więcej, co jest uzależnione w głównej mierze od poziomu temperatury oraz od stanu technicznego instalacji i ilości zużycia wody.

Bieżące przepisy dotyczące zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową są przedstawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 1225), gdzie zostały określone warunki techniczne dla instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody, między innymi w zakresie możliwości bezpiecznej eksploatacji, w szczególności:

  • „instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C”,
  • „instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C”.

W przypadku ewentualnych pytań/wątpliwości, prosimy o kontakt z Działem Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji pod numerami telefonów: 32 335 0 110 lub 539 997 900.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice