Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2265,176
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2265,176 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Pozostała sprzedaż

Zasady wystawiania i przesyłania faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT wystawianych za sprzedaż pozostałą w formie elektronicznej:

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej jest Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z dn. 23.01.2020 r., poz. 106, z późn.zm.) zwana dalej Ustawą.
 2. PEC - Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 wystawia i przesyła faktury VAT, korekty faktur VAT oraz duplikaty faktur VAT za sprzedaż pozostałą w formie elektronicznej (dalej w skrócie: „e-Faktura”), gwarantując ich czytelność i autentyczność pochodzenia oraz integralność.
 3. e-Faktura jest przesyłana Odbiorcy w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej zgody Odbiorcy na taki sposób otrzymywania faktur, zwanej dalej „Akceptacją”.
 4. Akceptację składa się:
  1. na piśmie, poprzez wypełnienie formularza: „Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej (e-Faktury)” i przesłanie go na adres: PEC - Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135 lub drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail: sekretariat@pec.gliwice.pl 
  2. drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza: „Zgoda na otrzymywanie  faktury elektronicznej (e-Faktury)”
   i przesłanie go w formacie pliku PDF (Portable Document Format) z bezpiecznym podpisem elektronicznym
   w rozumieniu przepisów powołanych w pkt 2, na adres: sekretariat@pec.gliwice.pl
  3. e-Faktura będzie przesłana w formacie pliku PDF (Portable Document Format)
   z adresu e-mail: e-faktura@pec.gliwice.pl.
 5. Akceptacja jest jednoznaczna z rezygnacją Odbiorcy z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 6. Pierwsza e-Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej, niż po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza na adres podany w pkt. 4.
 7. Za dzień doręczenia Odbiorcy e-Faktury uznawany będzie dzień jej wysłania do Odbiorcy.
 8. Odbiorca zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, wskazanego w formularzu Akceptacji przez cały okres korzystania z usługi e-Faktury.
 9. Odbiorca ma prawo dokonać zmiany adresu e-mail wskazanego w Akceptacji w formie oświadczenia złożonego we „Wniosku o zmianę adresu e-mail do przesyłania faktury elektronicznej (e-Faktury)”, które należy wysłać na adres wskazany w pkt 4.
 10. Odbiorca jest uprawniony do cofnięcia Akceptacji. Cofnięcie Akceptacji następuje poprzez złożenie oświadczenia według wzoru „Cofnięcie zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej (e-Faktury)” i przesłanie go na adres wskazany w pkt 4.
 11. Cofnięcie Akceptacji jest skuteczne po zweryfikowaniu przez PEC - Gliwice  Sp. z o.o. Weryfikacja nastąpi
  w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez PEC - Gliwice Sp. z o.o. oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie e-Faktur.
 12. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 3, 10 i 11 są dostępne na stronie internetowej pec.gliwice.pl/strefa-klienta/pozostala-sprzedaz.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice