Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2265,15
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2265,15 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zostań naszym klientem

 • Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (do pobrania)
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia w zależności od miejsca włączenia:
 • Zawarcie umowy o przyłączenie
 • Opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o wydane warunki przyłączenia (inwestor lub PEC - Gliwice Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy)
 • Uzgodnienie dokumentacji
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy (inwestor lub PEC - Gliwice Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy)
 • Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budowlany (inwestor lub PEC - Gliwice Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy)
 • Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji
 • Zgłoszenie do Zakładu Cieplnego ZC-4 zakończenia robót. Odbiór na podstawie projektu budowlanego, protokołów odbioru robót, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej
 • Zawarcie umowy sprzedaży:

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy dołączyć podane niżej dokumenty, które są niezbędne do przygotowania umowy o przyłączenie oraz umowy sprzedaży. Należy również dołączyć Tytuł Prawny Odbiorcy do ogrzewanego obiektu oraz:

W przypadku Spółki Prawa Handlowego:

 • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP
 • Pełnomocnictwo (potwierdzone notarialnie) w przypadku osób nieuprawnionych do reprezentacji Spółki
 • Umowa Spółki lub jej Statut

W przypadku Spółki Cywilnej lub osoby fiz. prowadzącej działalność gospodarczą:

 • Odpis umowy Spółki, Statutu lub Uchwały, z których wynika prawo reprezentacji
 • Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP
 • Zgoda współmałżonków do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
 • Dokumenty tożsamości wspólników/współwłaścicieli

W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • Odpis Uchwały, z której wynika prawo reprezentacji (Powołanie Zarządu Wspólnoty)
 • Odpis Statutu lub regulaminu Wspólnoty
 • Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP
 • Zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze REGON
 • Nr licencji zarządcy oraz odpis umowy o zarządzanie
 • Przy umowie o przyłączenie – Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej (wymagana zgoda ponad 50% właścicieli)

W przypadku podmiotu prawnego:

 • Aktualny wyciąg z właściwego Rejestru, do którego wpisany jest podmiot
 • Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP
 • Pełnomocnictwo (potwierdzone notarialnie) w przypadku osób nieuprawnionych do reprezentacji podmiotu zgodnie z wypisem z właściwego rejestru

W przypadku konsumenta:

 • Zgoda współmałżonka do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

W celu wykonania przyłączenia wymagane jest również:

 • Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
 • Zgoda wszystkich właścicieli na zajecie nieruchomości w celu wykonania przyłącza

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice