Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-846,396
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
846,396 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatkowe usługi

Karty podstawowe

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium wykonuje dla zainteresowanych klientów analizy chemiczne węgla kamiennego i odpadów paleniskowych w zakresie akredytacji takie jak:

W zakresie analiz węgla kamiennego

 1. Zawartość wilgoci całkowitej
 2. Zawartość wilgoci w próbce
   
  Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego
 3. Zawartość popiołu
 4. Zawartość siarki całkowitej
 5. Zawartość węgla całkowitego
 6. Wartość opałowa z obliczenia

W zakresie analizy odpadów paleniskowych

 1. Zawartość węgla całkowitego
   
  Certyfikat PCA

Wykonujemy uzgodnienia branżowe

Wszelkie uzgodnienia (tj. wywiad branżowy, uzgodnienie branżowe, uzgodnienie uzbrojenia, kolizja uzbrojenia, uzgodnienie projektu, wydanie warunków technicznych itp.) należy opłacić z góry wg poniższych informacji.  Realizacja, a następnie wysyłka uzgodnienia wraz z fakturą listem poleconym nastąpi po wpływie opłaty na konto PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Do wystawienia faktury niezbędny jest NIP i adres Państwa firmy.

Dokonanie uzgodnień branżowych projektowanych, rozbudowywanych i remontowanych obiektów wymaga:

•             pisma wiodącego – zlecenia,

•             załączenia dwóch egzemplarzy aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, z zaznaczonym zakresem granicy opracowania bądź dwóch egzemplarzy dokumentacji podlegającej uzgodnieniu,

•             dokonania przelewu o treści jak w tytule pisma wiodącego.

Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień branżowych przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. objęte jest opłatą na podstawie cennika usług, ustalonego zarządzeniem wewnętrznym.

Opłata za dokonanie usługi z dniem 01.02.2023 r. wynosi 68,07 zł netto (83,73 zł brutto)

Nr konta:

34 1240 3464 1111 0011 1108 4895

Bank Pekao

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. oferuje sprzedaż żużla paleniskowego (mieszanka popiołowo-żużlowa) zakwalifikowanego jako uboczny produkt spalania, klientom indywidualnym prowadzącym działalność gospodarczą, do wykorzystania w robotach ziemnych w ramach:

 • budowy dróg i ulic wraz z chodnikami,
 • budowy obiektów inżynierskich (nasypy, przepusty, mosty ściany oporowe, ściany akustyczne),
 • remonty bieżące dróg i ulic,
 • niwelacji i zagospodarowania terenu,
 • budowy, przebudowy i remontu urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena za jedną tonę żużla wraz z załadunkiem: 10 zł/t netto + VAT.

Odbiór żużla własnym transportem.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości zakupu żużla można uzyskać pod numerem telefonu 32 335 01 51.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice