Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,15
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,15 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Opłaty za ciepło

Symbol Grupy odbiorców Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
Odbiorcy, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła – Ciepłownia Gliwice - eksploatowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne
I.1/1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne
I.1/2 poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i węzły cieplne
I.1/3 poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne
I.1/3A poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Góry Chełmskiej 48 udostępniane jest odpłatnie PEC-Gliwice Sp. z o.o.
I.1/3B poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Łużyckiej 2 jest udostepnione odpłatnie PEC - Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4 poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze
I.1/4A poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnetrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Cyraneczki 1 udostępniane jest odpłatnie PEC – Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4B poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnetrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Góry Chełmskiej 48 udostępniane jest odpłatnie PEC –Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4D poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Tylna 41 jest udostępniane odpłatnie PEC-Gliwice Sp. z o.o.
I.1/4E poprzez eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne: miejską sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnetrzne instalacje odbiorcze. Pomieszczenie grupowego węzła cieplnego przy ul. Michała 19 jest udostepniane odpłatnie PEC -Gliwice Sp. z o.o.
II

Odbiorcy, którym dostarczane jest bezpośrednio ciepło wytworzone w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne, zlokalizowanych w Gliwicach przy:

ul. Tarnogórska 231

III Odbiorcy, którym dostarczane jest bezpośrednio ciepło wytworzone w źródłe ciepła – Kotłownia Wilcze Gardło – eksploatowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne, opalana gazem ziemnym
 

Rodzaje cen i stawek opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

zł/MW

zł/MW/m-c

zł/GJ

Grupy Taryfowe

I.1/1

212 379,11

17 698,26

95,85

31,98

54 751,11

4 562,59

19,85

I.1/2

81 815,01

6 817,92

27,39

I.1/3

65 186,84

5 432,24

18,73

I.1/4

82 005,96

6 833,83

22,21

 
I.1/3B

 

212 379,11

 

17 698,26

95,85

31,98

66 519,60

5 543,30

19,08

I.1/4A

83 895,48

6 991,29

22,78

I.1/4B

82 770,36

6 897,53

22,43

I.1/4D

82 870,56

6 905,88 22,38
I.1/4E 84 884,04 7 073,67 22,97

 

Grupa taryfowa

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Zł/MW

Stawka opłaty za ciepło
Zł/GJ

II

23 944,20

119,78

III

17 896,31

220,77

Do w/w opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Dla źródła Ciepłownia Gliwice:

1. Cena ciepła z rekompensatą 85,42 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 189 279,95 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 28,50 zł/m3 (t)

Dla źródła kotłownia Wilcze Gardło:

1. Cena ciepła z rekompensatą 94,72 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 92 139,60 zł/MW/rok

Informujemy, że maksymalna cena dostawy ciepła dla PEC – Gliwice Sp. z o.o. wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 46% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Wobec powyższego od dnia 01.07.2024r. PEC - Gliwice Sp. z o.o.  w rozliczeniach z  Odbiorcami ciepła o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych) będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 21 ust. 2 pkt.2a Ustawy z dnia 23 maja 2024r. (DU z dnia 12 czerwca 2024r poz. 859), powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) informujemy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez PEC - Gliwice Sp. z o.o., zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały zawarte w załączniku:

Maksymalne ceny dostawy ciepła.

Jednoczesnie informujemy, że maksymalna cena dostawy ciepła dla PEC – Gliwice Sp. z o.o. wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Wobec powyższego od dnia 01.03.2023r. PEC - Gliwice Sp. z o.o.  w rozliczeniach z  Odbiorcami ciepła o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych) będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1 , powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia o których mowa w Art. 5 ust. 1 i Art. 6 ust. 1  Ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. (DU poz. 295) stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców, którzy je złożyli, średniej ceny ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Ustawa z dn. 15.09.2022 r. (Dz.U. poz 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa z dn. 08.02.2023 r. (DZ.U. poz 295) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Średnica przyłącza
[mm]

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej [zł/m]
(ceny nie zawierają podatku VAT)

40

277,50

50

304,39

65

309,79

80

361,88

100

399,65

125 297,89
150 476,19

Dla źródła Ciepłownia Gliwice:

1. Cena ciepła z rekompensatą 71,42 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 186 004,95 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 24,44 zł/m3 (t)

Dla źródła kotłownia Wilcze Gardło:

1. Cena ciepła z rekompensatą 119,76 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 120 977,73 zł/MW/rok

 

Dla źródła Ciepłownia Gliwice:

1. Cena ciepła z rekompensatą 74,80 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 166 584,26 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 23,63 zł/m3 (t)

Dla źródła kotłownia Wilcze Gardło:

1. Cena ciepła z rekompensatą 119,76 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 120 976,84 zł/MW/rok

Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z naruszeniem warunków umowy sprzedaży ciepła, wstrzymaniem i wznowieniem dostarczania ciepła oraz innych usług wykonywanych na zlecenie Odbiorców ciepła, obowiązujący od dnia 01.03.2024 r. (Uchwała Zarządu PEC – Gliwice Sp. z o.o. Nr 43/X/24 z dnia 15.02.2024r.) 

Lp.

                                Rodzaj  opłaty

Zakres realizacji zadania

Opłata bez podatku VAT (w zł)

zlecenie 1

Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez Dostawcę na jakimkolwiek urządzeniu odbiorczym, regulatorze lub jakiejkolwiek części układu pomiarowo- rozliczeniowego i nie zgłoszenie tego faktu przez Odbiorcę.

Jedno urządzenie, jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy.

382,00 

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

zlecenie 2

Opłata jw. lecz w przypadku, gdy Odbiorca zgłosił zerwanie plomby Dostawcy ciepła.

Jedno urządzenie, jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy.

155,00 plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

 3

Opłata za zerwanie lub uszkodzenie cech (plomb) legalizacyjnych założonych przez Główny Urząd Miar.

Jedno urządzenie, jeden układ pomiarowo - rozliczeniowy.

Koszt ponownej legalizacji + opłata jak 
w pkt 1.

zlecenie 4

Dodatkowe wznowienie dostarczania ciepła na wniosek Odbiorcy (pierwsze w danym roku obrotowym zlecenie uruchomienia dostawy ciepła do Odbiorcy jest bezpłatne).

Z jednego: przyłącza, węzła cieplnego, źródła lokalnego.

173,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

zlecenie 5

Za wznowienie dostawy ciepła po wstrzymaniu dostaw, jeżeli przyczyną wstrzymania były:

5.1  Przeprowadzona kontrola, w trakcie której stwierdzono, że:
  a)  instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza       bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;
  b)  nastąpił nielegalny pobór ciepła.

 

Z jednego: przyłącza, węzła cieplnego, źródła lokalnego.

173,00
plus koszt dojazdu  zgodnie z pkt 8.

5.2 Zwłoka w zapłacie należności za pobrane ciepło.

Do lokalu

69,00

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  zlecenie 6.1

  zlecenie 6.2

  zlecenie 6.3

Sprawdzenie poprawności wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego. Usługa wykonywana na pisemne żądanie Odbiorcy.

6.1  Kontrola układu pomiarowo - rozliczeniowego u Odbiorcy w miejscu jego zainstalowania, bez konieczności demontażu tego układu.

 

Kontrola poprawności zamontowania czujników temperatury, przetwornika przepływu, prowadzenia  okablowania sygnałowego licznika ciepła.

103,00  
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

 

6.2  Kontrola poprawności funkcjonowania przelicznika ciepła.

Uruchomienie trybu serwisowego przelicznika licznika ciepła wraz z przekazaniem odbiorcy  raportu pracy układu pomiarowo – rozliczeniowego.

310,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

6.3  Kontrola układu pomiarowo - rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym w niezależnym laboratorium. Usługa wymaga demontażu układu pomiarowo – rozliczeniowego i montażu układu zastępczego.    Odbiorca otrzymuje opinię niezależnego laboratorium.
W przypadku uzasadnionej reklamacji zleceniodawca usługi jest zwolniony z poniesionych kosztów kontroli.

W innym przypadku całkowite koszty kontroli ponosi zleceniodawca usługi zgodnie z cennikiem pkt 6.

Sprawdzeniu podlega kompletny układ pomiarowo - rozliczeniowy:
- czujniki temperatury,
- przepływomierz ultradźwiękowy, 
- przelicznik.

 

Wg faktycznie poniesionych kosztów za usługę niezależnego laboratorium 
plus  koszty montażu i demontażu układu pomiarowo –rozliczeniowego wg pkt 7 plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

 

 

 

 

 

 

 

zlecenie 7.1

zlecenie 7.2

zlecenie 7.3

zlecenie 7.4

zlecenie 7.5

zlecenie 7.6

zlecenie 7.7

      

Usługa montażu układów pomiarowo - rozliczeniowych lub ich części; usługa prowadzona na życzenie Odbiorcy jako zabudowa licznika ciepła, nie będącego własnością Dostawcy ciepła, (w przypadkach konieczności zabudowy licznika ciepła lub jego części składowych po zniszczeniu, zleceniu demontażu czy montażu podczas rozpatrywania reklamacji licznika ciepła będącego własnością Dostawcy ciepła).

7.1  Pierwszy montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu dla średnic nominalnych do DN 40.

621,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

    a)  Pierwszy montaż i podłączenie czujników temperatury do przelicznika.

         W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty  koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

207,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z pkt 8.

 b)  Pierwszy montaż i podłączenie przetwornika przepływu / wodomierza UZ, WZW lub innego do przelicznika.

         W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

207,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

 c)  Pierwszy montaż i podłączenie przelicznika ciepłomierza do czujników temperatury i przetwornika przepływu.  

         W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

207,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z pkt 8.

 

7.2   Pierwszy montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu o średnicy nominalnej większej od DN 40 i mniejszej od DN 80.

724,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z  pkt 8.

    a)  Pierwszy montaż i podłączenie czujników temperatury do przelicznika.

         W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

207,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z pkt 8.

   b)  Pierwszy montaż i podłączenie przetwornika przepływu / wodomierza UZ, WZW lub innego do przelicznika.

         W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

310,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z pkt 8.

    c)  Pierwszy montaż i podłączenie przelicznika ciepłomierza do czujników temperatury i przetwornika przepływu.

         W przypadku montażu różnych elementów licznika podczas jednej wizyty koszt dojazdu liczony jednokrotnie.

207,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z pkt 8.

7.3  Usługa podłączenia okablowania wodomierza do układu pomiarowego będącego własnością Dostawcy ciepła.

 

207,00
plus koszt dojazdu
     zgodnie z pkt 8.

7.4  Usługa demontażu ciepłomierza lub pojedynczego elementu jak w punktach 7.1 lub dla poszczególnych elementów z osobna.

103,00
plus koszt dojazdu   zgodnie z pkt 8.

7.5  Usługa demontażu ciepłomierza lub pojedynczego elementu jak w punktach 7.2 lub dla poszczególnych elementów z osobna.

155,00
plus koszt dojazdu    zgodnie z pkt 8.

7.6  Ponowny montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu dla        średnic nominalnych do DN 40, lub pojedynczego elementu licznika jak w punktach: 7.1, a, b, c.

*W przypadku gdy ponowny montaż układu pomiarowego będzie wymagał wykonania prac porównywalnych z pierwszym montażem obowiązywać będzie cena z punktu 7.1.

50% z 7.1,a,b,c
plus koszt dojazdu   zgodnie z pkt 8.

7.7  Ponowny montaż kompletnego ciepłomierza zaopatrzonego w przetwornik przepływu dla średnicy nominalnej większej od DN 40 i mniejszej od DN 80, lub pojedynczego elementu licznika jak w punktach: 7.2, a, b, c.

*W przypadku gdy ponowny montaż układu pomiarowego będzie wymagał wykonania prac porównywalnych z pierwszym montażem obowiązywać będzie cena z punktu 7.2.

50% z 7.2,a,b,c
plus koszt dojazdu    zgodnie z pkt 8.

 

8

Koszt dojazdu służb technicznych Dostawcy ciepła do Odbiorcy podczas realizacji zleceń.

8.1  Dojazd w promieniu do 8 km.

70,00

8.2  Dojazd w promieniu powyżej 8 km.

126,00

 

 

      

 

 

     

  zlecenie 9.1

zlecenie 9.2

zlecenie 9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi eksploatacyjne w węźle cieplnym należącym do Odbiorcy i wykonywane na jego zlecenie.                           

  1. 1 Zmiana nastaw parametrów regulatora węzła (np. krzywej grzewczej, ciepłej wody użytkowej, itp.)

Na zlecenie Odbiorcy przeprogramowanie regulatora
o żądaną wielkość liczbową.

103,00 
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

Usługi eksploatacyjne w węźle cieplnym należącym do dostawcy i wykonanie na zlecenie Odbiorcy ciepła.   

9.2 Zmiana nastaw parametrów regulatora węzła cieplnego (np. krzywej grzewczej, ciepłej wody użytkowej, itp.) stanowiącego własność Dostawcy ciepła (pierwsze zlecenie w danym roku obrotowym jest bezpłatne).

Na zlecenie Odbiorcy przeprogramowanie regulatora
o żądaną wielkość liczbową.

103,00
plus koszt dojazdu
zgodnie z pkt 8.

  1. 3  Przeglądy eksploatacyjne aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Wykonanie przeglądu węzła cieplnego zaopatrzonego w jeden regulator:

Sprawdzenie jakość pracy automatyki, układu pomiarowo - rozliczeniowego, aparatury kontrolno - pomiarowej. Ocena stanu technicznego AKPiA węzła cieplnego. Przedstawienie raportu pokontrolnego zleceniodawcy.

Gdy obiekt posiada więcej niż jeden regulator pogodowy cena przeglądu za każdy następny regulator stanowić będzie 50% ceny przeglądu pierwszego regulatora.

724,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt.8.

 

 zlecenie 9.4

  1. 4 Usługa naprawy urządzeń węzła cieplnego pod względem AKPiA.

Cena wykonania usługi wg indywidualnej kalkulacji, w której zostanie zawarta kwota roboczogodzin faktycznie poświęconych na naprawę, zużytych materiałów koniecznych do naprawy plus kwota wynikającą z dojazdu do Odbiorcy wg pkt.8. Cała kwota zostanie przedstawiona jako kalkulacja indywidualna po przeprowadzeniu stosownej wizji na obiekcie.

 

 

 

zlecenie 10.1

zlecenie 10.2

zlecenie 10.3

 

 

Uruchomienie zdalnego odczytu liczników ciepła nie będących własnością PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Przyjęcie licznika ciepła Odbiorcy do rozliczeń musi być poprzedzone  wydaniem warunków technicznych zabudowy, o które Odbiorca winien wystąpić do Dostawcy ciepła przed zabudową podlicznika.

10.1  Określenie warunków i możliwości         przeprowadzenia usługi zrealizowania zdalnego odczytu.

Dojazd do Odbiorcy, wizja lokalna na miejscu zabudowanego układu rozliczeniowego. Przekazanie raportu kontrolnego Odbiorcy ciepła.

155,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt  8.

10.2  Doposażenie Odbiorcy w moduł radiowy.

Zabudowa modułu w integratorze licznika ciepła.

719,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

10.3  Programowanie punktu odczytowego.

 

Wprowadzenie punktu pomiarowego do baz danych Dostawcy ciepła oraz systemu billingowego.

155,00

 

 

 

zlecenie 11

 

Interwencje wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia układów rozliczeniowych lub ich części  będących własnością Dostawcy ciepła i ujawnione w wyniku kontroli czy podczas prowadzonych prac remontowych przez Odbiorcę ciepła.

Odbiorca ciepła pokrywa poszczególne opłaty z listy usług dodatkowych wg pkt.7 oraz koszty które przedstawi dostawca ciepła:

- koszty zakupu całego układu pomiarowego lub jego części, które uległy uszkodzeniu (wg faktur zakupu)

- koszty naprawy układu pomiarowego lub jego części (wg przepracowanych roboczogodzin)

 

 

 

 

 

 

zlecenie 12.1

zlecenie 12.2

Odbiory techniczne układów pomiarowo - rozliczeniowych nie będących własnością PEC-Gliwice Sp. z o.o.

12.1  Odbiór instalacji licznika ciepła nie będącego własnością PEC-Gliwice Sp. z o.o.      

                    

Usługa odbioru w miejscu montażu licznika ciepła, kontrola właściwego podłączenia i montażu, plombowanie układu rozliczeniowego przekazanie protokołu odbioru dopuszczającego do rozliczeń.

103,00
plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

12.2  W przypadku nie odebrania układu rozliczeniowego przez służby PEC-Gliwice Sp. z o.o.   

spowodowanego nie spełnieniem przez Odbiorcę ciepła wydanych warunków technicznych czy wewnętrznych ustaleń pomiędzy stronami. Każdy kolejny odbiór techniczny będzie się wiązał z ponownym obciążeniem Odbiorcy ciepła kosztami dojazdu do miejsca zabudowy licznika ciepła.

 

koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

zlecenie 13

  1. Opróżnienie/napełnienie * wody z/do instalacji u odbiorcy
  2. Interwencja służb technicznych w przypadku awarii na instalacji u odbiorcy

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe

207,00  jedna godzina czasu pracy brygady dwuosobowej

plus koszt nadzoru jak w zleceniu nr 13;

139,00  jedna osobo roboczogodzina nadzoru PEC-Gliwice Sp. z o.o.

plus koszt dojazdu zgodnie z pkt 8.

242,00 godzina pracy pogotowia technicznego

zlecenie 14

Przegląd stanu technicznego urządzeń Stacji Wymienników Ciepła odbiorców indywidualnych

-Zakres przeglądu -Proces realizacji przeglądu
-Koszty wykonania usługi
-Fakturowanie
wg załącznika do druku zlecenia

553,00  praca brygady 4 osobowej z nadzorem

Do w/w opłat będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice