Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2300,585
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2300,585 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Instalacja Odsiarczania Spalin

01.02.2014

W roku 2011 rozpoczęto budowę instalacji odsiarczania spalin w kotłowni WR-25. Instalacja ta swoim zasięgiem obejmie dwie zmodernizowane jednostki tj. kotły WR-25 nr 1 i 2.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość projektu 17 968 000,00 PLN. Środki WFŚiGW (w formie pożyczki)– 7 500 000,00 PLN

W latach 2007/2008 wybudowano I etap instalacji odsiarczania spalin dla kotłów WR. Instalacja ta swoim zasięgiem objęła dwie zmodernizowane jednostki tj. kotły WR-25 nr 3 i 4. W tym samym okresie wybudowano instalację odsiarczania spalin dla kotłów WP-70. Instalacja ta swoim zasięgiem objęła wszystkie kotły WP, jednak wielkością dostosowana jest do pracy na jednym kotle WP.

Metoda działania IOS jest metodą półsuchą opartą na mleku wapiennym sporządzonym z wapna hydratyzowanego rozpylanego przy pomocy wysokoobrotowej głowicy rozpyłowej. Istota metody polega na absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń gazowych (SO2, SO3 , HCl) zawartych w spalinach przez zawiesinę mleka wapiennego w suszarce rozpyłowej (absorberze). Produkt oczyszczania w postaci suchego proszku jest unoszony strumieniem spalin i odbierany w odpylaczu końcowym.

Instalacje Odsiarczania Spalin pracują w sposób automatyczny, w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki programowalne, bez konieczności technologicznej ingerencji obsługi w nastawy urządzeń, zapewniając optymalne, pod względem technologicznym i ekonomicznym prowadzenia procesu.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice