Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1641,403
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1641,403 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Modernizacja Kotła WR-25

04.01.2014

Modernizacja Kotła WR-25

W dniu 04.10.2010 została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej- Gliwice Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Remontowym Urządzeń Energetycznych „ECOMEX" Sp. z o.o.. Podstawą zawarcia kontraktu było udzielenie Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.„PEC - Gliwice - modernizacja kotła WR-25 nr 2 w celu poprawy jego sprawności energetycznej i wzrostu sprawności produkcji ciepła" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez PRUE „ECOMEX" Sp. z o.o. ofertą. Wartość kontraktu - 6 998 000,00 zł netto. Termin zakończenia robót - 15.10.2011r.

Modernizacja kotła WR-25 nr 2 polega na montażu (w miejsce przestarzałego) nowego kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi opartego w szczególności na:

 • technologii ścian szczelnych,
 • pęczku konwekcyjnym II ciągu,
 • ruszcie ze zmienną prędkością posuwu z centralnie smarowanymi wałami,
 • lejach żużlowych,
 • sklepieniu zapłonowym zbudowanym w całości z ceramicznych kształtek,
 • izolacji i blachach osłonowych,
 • wentylatorach podmuchu ze zmienną prędkością obrotową
 • wentylatorach powietrza wtórnego ze zmienną prędkością obrotową
 • wentylatorze wyciągu ze zmienną prędkością obrotową ze sprzęgłem typu omega,
 • wybazaltowanych odżużlaczach ze zmienną prędkością obrotową
 • instalacji zdmuchiwania pneumatycznego zanieczyszczeń z pęczków konwekcyjnych
 • instalacji likwidowania szkodliwych przedmuchów powietrza wg zgłoszenia patentowego nr 383941
 • kompletnej instalacji akpia i elektrycznej

Parametry kotła:

 • Wydajność znamionowa - 29 MW
 • Ciśnienie dopuszczalne - 2,5 MPa
 • Temperatura wody max. - 150oC
 • Przepływ wody znam. - 280 t/h
 • Sprawność rzeczywista > 84 % w zakresie od 12 MW do 29 MW obciążenia kotła (dla nominalnej wydajności min. 86%)
 • Opory przepływu < 3 at

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków unijnych zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.03.00-00-139/10-00 z dnia 29 grudnia 2010 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej- Gliwice Sp. z o.o. a Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko", Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii", nr projektu 889. Wartość dofinansowania - 1 978 200 zł.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice