Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,696
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,696 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

PEC-Gliwice Sp. z o.o. w gronie członków Stowarzyszenia Polska Izba Ekologii

03.03.2023

Sztandarowe przedsięwzięcia Izby to m.in.:

 • współpraca z ministerstwami, samorządami, funduszami ochrony środowiska,
 • organizacja konferencji, szkoleń i seminariów,
 • konkurs „EKOLAURY”,
 • wydawnictwa, m.in. kwartalnik Ekologia, wydawnictwa pokonferencyjne oraz publikacje naukowe,
 • grono Ekspertów PIE, specjalizujących się w dziedzinach związanych z ochroną środowiska,
 • stały kontakt z uczelniami wyższymi i innymi organizacjami,
 • przyznawanie nagród i wyróżnień podmiotom zasłużonym dla ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Członkowie Izby mają możliwość:

 • współpracy kooperacyjnej pomiędzy podmiotami członkowskimi.
 • opiniowania programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych.
 • koordynacji działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych.
 • bezpłatnego uczestniczenia w organizowanych przez PIE konferencjach.
 • promowania osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska.
 • ułatwiania i wspierania inicjatyw gospodarczych.
 • współpracy ze środkami masowego przekazu.
 • wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz transferu technologii.
 • wsparcia rozwoju świadomości ekonomicznej i ekologicznej.

   

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice