Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2265,203
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2265,203 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/3/2023

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła - 2 zakresy w poniższych lokalizacjach:

zakres 1


ul. Gwiazdy Polarnej 1B                   Qco=  70 kW               Qcwu =  40 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 3A                   Qco=  70 kW               Qcwu =  40 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 4                      Qco=  150 kW             Qcwu =  50 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 9                      Qco=  240 kW             Qcwu =  100 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 14                    Qco=  150 kW             Qcwu =  50 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 18                    Qco=  70 kW               Qcwu =  40 kW


ul. Gwiazdy Polarnej 28                    Qco=  240 kW             Qcwu =  100 kW


ul. Bereniki 5                                     Qco=  170 kW             Qcwu =  60 kW


ul. Bereniki 17                                   Qco=  200 kW             Qcwu =  80 kW

zakres 2        


ul. Sienkiewicza 4                              Qco = 40 kW


ul. Sikorskiego 104                            Qco=  20 kW               Qcwu =  10 kW


ul. Dworska budynek A                     Qco=  150 kW             Qcwu =  120 kW


ul. Dworska budynek B                     Qco=  60 kW               Qcwu =  50 kW

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2023r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 31 stycznia 2023r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15.000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: sierpień - październik 2023r
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 % ;  ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Klaudia Buchta                                         tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz   tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                  tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice