Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,684
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,684 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/12/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompaktowych stacji wymienników ciepła - 2 zakresy w poniższych lokalizacjach:

zakres 1


ul. Sikory 1-3                          Qco=  265 kW             Qcwu =  150 kW


ul. Św. Marka 9-11                Qco=  150 kW             Qcwu =  100 kW


ul. Św. Marka 13-15              Qco=  90 kW               Qcwu =  45 kW


ul. Św. Marka 17-19              Qco=  90 kW               Qcwu =  45 kW

 

zakres 2        

budynki na dz. nr 166/3, 166/4, 166/6, 168, 169, 170 inw. Activ Investment Sp. z o.o.


ul. Dolna budynek A              Qco=  100 kW             Qcwu =  85 kW


ul. Dolna budynek B              Qco=  100 kW             Qcwu =  85 kW


ul. Dolna budynek C              Qco=  100 kW             Qcwu =  85 kW


ul. Dolna budynek D              Qco=  100 kW             Qcwu =  85 kW


ul. Dolna budynek E              Qco=  120 kW             Qcwu =  100 kW

zakres 3

 


ul. Kościuszki 44-46              Qco=  240 kW             Qcwu =  150 kW


ul. Asnyka 12-14                    Qco=  70 kW  


ul. Asnyka 6-8                        Qco=  70 kW


ul. Piastowska 11-13              Qco=  70 kW


ul. Piastowska 4-6                  Qco=  70 kW

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 27 luty 2023r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 27 luty 2023r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: wrzesień - grudzień 2023r
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 % ;  ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.Zamawiający odpowie na pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Klaudia Buchta                                         tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Mirosław Wardal lub Andrzej Surmacz   tel. 32 33-50-243 lub …-204  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak                  tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice