Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,634
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,634 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów służącego do zasilania w ciepło budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Szarej 10 w Gliwicach, dz. ewidencyjne nr: 329/2, 330, 331, 463, 335/1 położone w obrębie Centrum

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/24/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów służącego do zasilania     w ciepło budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Szarej 10  w Gliwicach, dz. ewidencyjne nr: 329/2, 330, 331, 463, 335/1 położone w obrębie ewidencyjnym Centrum.

Zadanie 1.

Szara 10

2xDN65/140 -2xDN40/110

 

62 m

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 20 marca 2023r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 20 marca 2023r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 29.09.2023r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 80 %; ocena techniczna - 20 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Małgorzata Zarzycka,  tel. 32 335 02 36 (w zakresie merytorycznym)

Dariusz Chabiński, tel. 32 335 02 07 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak, tel. 32 33 50 104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice