Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,626
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,626 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

DOSTAWA ROZTWORU WODNEGO MOCZNIKA 40%

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/1/1/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworu wodnego mocznika 40%.

Przedmiot zamówienia obejmuje roztwór wodny Mocznika 40%, niezbędny do funkcjonowania instalacji odazotowania spalin w PEC-Gliwice Sp. z o.o.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do 17 luty 2023r godz. 13:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 17 luty 2023 r. godz. 13:05.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscachprowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie o udzielenia zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dn.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ) i o wartości szacunkowej  przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.04.2023r. - 31.12.2023r.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Jacek Rysz - Kierownik Działu Zaopatrzenia tel. (32) 335-0-196 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak - Kierownik działu procedur przetargowych                                           tel.(32) 335-0-104 (w zakresie formalnym)              

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice