Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,612
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,612 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont elewacji budynku portierni nr 1 przy ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach - III etap.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/23/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W ramach III etapu remontu przewidziano między innymi następujące prace:

  • wykonanie elewacji wentylowanej z płyt włókno – cementowych na podkonstrukcji aluminiowej;
  • wykonanie cokołów z tynku mozaikowego;
  • modernizację kostki brukowej w strefie wejścia głównego;
  • wykonanie instalacji łamacza światła;
  • wymianę obróbek dekarskich budynku;
  • wykonanie ściany attykowej na dachu budynku;
  • wymianę fragmentu ogrodzenia na systemowe panele.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 22 marca 2023r godz. 12:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 22 marca 2023r. o godz. 12:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

7.500,00zł /słownie: siedem tysięcy pięćset złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 01.04.2023r. do 30.09.2023r.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena (netto) - 95%; gwarancja - 5 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

   Agnieszka Gabryś  - tel. 32-335-0-216, 32-335-218  (w zakresie merytorycznym)

   Renata Uramowska - Słuszniak - tel. 32-335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice