Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,684
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,684 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont instalacji oświetleniowej podestów kotła WP-70 nr 1

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/38/2023

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę starych opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego wraz z okablowaniem na podestach kotła WP-70 nr 1.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 11 kwietnia 2023r godz. 11:00 14.04.2023r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 11 kwietnia 2023r. o godz. 11:01  14.04.2023r godz. 11:05  poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakończenie prac –  do 30 czerwca 2023 roku              

KRYTERIA OCENY OFERT: cena  (netto)  -  100 %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,                                   a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej.

  Zamawiający odpowie na  pytania które wpłyną nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Mirosław Bywalski                     tel. 32 335 02 54   (w zakresie merytorycznym)

Marcin Drozdowski                    tel. 32 335 01 57   (w zakresie merytorycznym)

     Renata Uramowska-Słuszniak    tel. 32 335 01 04   (w zakresie formalnym

 

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice