Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,703
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,703 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont pokrycia dachowego w budynku SWC ul. Piaskowa 5 w Gliwicach

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/29/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:

      Remont przewiduje :

      - uzupełnienie ubytków pokrycia dachowego,

      - przegląd i ewentualną naprawę instalacji odgromowej,

      - przegląd i ewentualną naprawę instalacji odprowadzającej wody opadowe,

      - przegląd i ewentualną naprawę obróbki blacharskiej.

Wycena własna na podstawie wizji lokalnej.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt  z P. Jackiem Nowickim tel. 504-296-344.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 06 kwietnia 2023r godz. 11:15
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 06 kwietnia 2023r. o godz. 11:16   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od  11.04.2023 r. do 31.05.2023 r

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Bartosz Jasiński                      tel. (32) 335-01-25     (w zakresie merytorycznym).

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-01-04   (w zakresie formalnym).

Jacek Nowicki                        tel. 504-296-344         (w zakresie wizji lokalnej).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice