Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,696
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,696 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Remont układu sygnalizacji zaniku płomienia w komorze paleniskowej kotła WP-70 nr 2

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/7/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w uzgodnieniu z zamawiającym dokumentacji technicznej zawierającej projekt wykonawczy, powykonawczy oraz wykonanie prac  remontowch.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 16 marca 2023r godz. 11:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 16 marca 2023r. o godz. 11:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  • Wykonanie projektu do 07.04.2023 r.
  • Zatwierdzenie projektu przez inwestora do 17.04.2023 r.
  • Wykonanie robót montażowych na obiekcie: do 01.06.2023 r.
  • Próby funkcjonalne instalacji zgodnie z wymaganiami etapu 1: do 15.06.2023 r.
  • Ruch próbny oraz optymalizacja układu zgodnie z wymaganiami etapu 2 tożsame
    z zakończeniem prac: do 31.12.2023 r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  (netto)    -    100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Mirosław Wardal  tel. 32/335-0-243  (w zakresie merytorycznym);

Michał Ficek    tel.  515 255 177  (w zakresie merytorycznym);

Renata Uramowska-Słuszniak      tel. 32/335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice