Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,641
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,641 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Usługi remontowe i prace eksploatacyjne w PEC - Gliwice Sp. z o.o. - teren Zakładu Cieplnego nr 1

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/26/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie  usług konserwacyjno-remontowych i prac eksploatacyjnych związanych  z utrzymaniem w sprawności urządzeń energetycznych w PEC - Gliwice Sp. z o.o.- teren Zakładu Cieplnego nr 1” Gliwice 44-100 ul. Królewskiej Tamy 135- szczegółowo opisane w Warunkach Zamówienia.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 29 marca 2023r godz. 12:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 29 marca 2023r. o godz. 12:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

15.000,00zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie prac na obiekcie –   1.07.2023 r.

Zakończenie prac na obiekcie –   30.06.2024 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Wartość netto roboczogodziny za prace remontowe wykonywane w dni roboczew godzinach 700÷  1500     waga 90 %
  2. Wartość netto roboczogodziny za prace remontowe wykonywane w dni robocze po godzinie1500 oraz w dni wolne od pracy i dni świąteczne –   waga 10%
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Marek Naworski                  tel. (32) 335-0-108  (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak     tel. (32) 335-0-104  (w zakresie formalnym).

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice