Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2265,196
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2265,196 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Wykonanie instalacji odzysku ciepła z kolektorów słonecznych- Basen Olimpijczyk ul. Oriona 120 Gliwice

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA:

DZ/2/37/2023

MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia polegać będzie na wykonaniu instalacji odzysku ciepła  z kolektorów słonecznych zainstalowanych na Basenie Olimpijczyk przy ul. Oriona 120 w Gliwicach.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 14 kwietnia 2023r godz. 11:00 19.04.2023r godz. 11:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 14 kwietnia 2023r. o godz. 11:01 19.04.2023r godz. 11:05  poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej   prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 08.05.2023 r. – 16.06.2023 r. Określony termin zawiera okres czasu kompleksowego wykonania instalacji odzysku ciepła.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   100 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Bartosz Jasiński                      tel. (32) 335-01-25     (w zakresie merytorycznym).

Renata Uramowska-Słuszniak tel. (32) 335-01-04   (w zakresie formalnym).

Jacek Nowicki                        tel. 504-296-344         (w zakresie wizji lokalnej).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice