Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,684
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,684 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zorganizowanie spotkania podsumowującego rok obrotowy dla całej załogi PEC-Gliwice Sp. z o.o. na kanwie aktualnych wyzwań i perspektyw inwestycyjnych

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/36/2023
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie spotkania podsumowującego rok obrotowy dla całej załogi PEC-Gliwice Sp. z o.o. - dla około 250 osób

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 12 kwietnia 2023r godz. 10:00

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 12 kwietnia 2023r. o godz. 10:01   poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej    prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościgospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

TRYB PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

29 września 2023r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) - 95%; dodatkowe atrakcje - 5 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

   Agnieszka Gabryś  - tel. 32-335-0-216, 32-335-218  (w zakresie merytorycznym)

   Renata Uramowska - Słuszniak - tel. 32-335-0-104 (w zakresie formalnym).

OPIS:

Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice